Fiskeriministeren skal granske ulovlig fangst omgående

                                 
Discarded cod by Lo Persson

Discarded cod – Copyright Lo Persson

København, 16. december 2019 –  En anmodning om aktindsigt fra Our Fish til Fiskeristyrelsen får nu organisationen til at råbe vagt i gevær. Ifølge Fiskeristyrelsens data over registrerede mængder af torsk landet i Danmark i hele 2018 er der taget 6.053 tons torsk med i land fra Nordsøen, men kun ca. syv tons af de landede fisk var under mindstemålet (1). Det tal er mistænkeligt lavt.

”Tallene giver anledning til mistanke om, at rigtig mange tons torsk under mindstemålet er blevet ulovligt kasseret og smidt tilbage i havet i 2018,“ siger Berit Asmussen, kampagneansvarlig hos Our Fish i Danmark.

”Vi har i dag på det kraftigste opfordret fiskeriminister Mogens Jensen og den danske regering til at undersøge mistanken om muligt ulovligt fiskeri i Nordsøen. Det her er en alvorlig sag ikke mindst i betragtning af Nordsø-torskens dårlige tilstand,” siger Berit Asmussen.

Som en slags kompensation for indførelsen af EU’s landingsforpligtelse (2) fik Danmark ellers tildelt ekstra kvote på 2.744 tons torsk for 2018. Kvoten var derfor på i alt 8.828 tons. Den registrerede lave mængde landede fisk under mindstemålet giver anledning til undren, fordi man videnskabeligt set forventer, at procentdelen af undermålsfisk i en torskefangst er på 16,4% – dvs. at der i 2018 måtte forventes at være fanget ca. 992 tons torsk under mindstemålet.

“Selv hvis procentdelen for fisk under mindstemålet af en eller anden grund kun viste sig at være 10% af fangsten, så ville man alligevel nå helt op på næsten 600 tons ulovligt udsmid i 2018,” siger Berit Asmussen.

“Der foregår tilsyneladende et enormt spild af værdifuld fisk, og det er utvivlsomt med til at forværre overfiskeriet af ​​den ikoniske Nordsø-torskebestand betydeligt,” siger hun.

“Det er yderst bekymrende, for udsigterne for bestanden af Nordsøtorsk er meget dårlige, derfor anbefaler forskerne også med rette en stor nedskæring i fangstgrænsen for nordsøtorsk, og den anbefaling bør naturligvis følges og overholdes,” (3) fortsætter hun.

Udover at undersøge sagen om muligt ulovligt udsmid af Nordsøtorsk i 2018 opfordrer Our Fish også den danske regering og fiskeriministeren til at arbejde for et stop for overfiskeri som sådan. Det skal bl.a. gøres ved at bakke op om, at den videnskabelige rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, følges, når der sættes kvoter ved  forhandlinger med Norge for delte fiskebestande i Nordsøen, men også når der mandag og tirsdag i næste uge forhandlinges om kvoter for Nordøstatlanten for 2020 – herunder Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

En anden og vigtig indsats for at stoppe ulovligt udsmid kunne være, at den danske regering indfører elektronisk kameraovervågning på alle danske fiskefartøjer og desuden går i spidsen for at indføre det på europæisk plan. Det kan være et vigtigt skridt henimod at sikre, at regler og love bliver overholdt, og at pålidelig data kan indsamles og bruges til videnskabeligt baseret styring af fiskeriet (4).

Det er ikke kun i Danmark, der er grund til mistanke om omfattende ulovligt udsmid. Tidligere i år publicerede Our Fish data, der viste, at mindst 7.500 tons Nordsøtorsk var blevet smidt ulovligt overbord fra britiske fartøjer i 2018.

“Vi opfordrer Danmark til at afsætte kvoter for udsmid i torskekvoten i 2020, der kun frigives efter behov, og såfremt alle fangster dokumenteres gennem ekstern elektronisk overvågning eller observatører ombord, som forhindrer ulovligt udsmid ” siger Rebecca Hubbard, direktør for Our Fish.

Nordsøtorsken er favoritspise blandt danske forbrugere, og arten blev udsat for et kraftigt overfiskeri i  80’erne og 90’erne. Efter stærk indgriben i fiskeriet viste bestanden tegn på bedring. Desværre blev kvoten derefter igen sat for højt for hurtigt, og i 2018 gik det derfor igen hastigt ned ad bakke for Nordsøtorsken. Forskerne fra ICES foreslog derfor en radikal nedskæring af kvoten for 2019 på næsten 50% sammenlignet med 2018-kvoten. På trods af EU’s egen juridiske deadline om at stoppe overfiskeri senest 1. januar 2020 endte den årlige kvote for Nordsøtorsk i 2019 med at blive sat 25% over, hvad forskerne anbefalede (5) og for 2020 er anbefalingerne igen en 61% nedskæring på fangsten (3).

Kontakt:

Berit Asmussen, kampagneansvarlig hos Our Fish i Danmark, +45 40 41 66 48, berit@our.fish

Christina Koll, kommunikationsansvarlig, Our Fish i Danmark, +45 28 10 90 21, christina@our.fish

Noter:

  1. Fiskeristyrelsen har på anmodning om aktindsigt fra Our Fish oplyst, at den danske fiskerflåde i alt landede 6.054 ton torsk i Nordsøen i 2018 og at kun 7.220 kg heraf var af under mindstemålet – svarende til 0,12% – dertil et udsmid på 573 kg. Dvs at 98,7% af alle fangede torsk var store og raske nok til konsum/salg. Svar fra Fiskeristyrelsen + bilag med tabel.

For 2018 godkendte EU-Rådet en samlet fangstgrænse på 43.156 tons torsk i Nordsøen – inklusive 13.414 tons ekstra, der skulle gøre det muligt at lande den uønskede fangst, uden at tære på fiskeriets faktiske kvote (4). Af denne samlede mængde for Nordsøen blev Danmark tildelt 8.828 tons, inklusive 2.744 tons ekstra til de fisk, der jf. Landingsforpligtelsen skulle landes pga. forbuddet mod udsmid. Landingsforpligtelsen blev indført for at sikre korrekt videnskabelig dataindsamling og styrke fiskernes incitamentet til at undgå bifangst i fiskeriet f.eks. ved at fiskere mere selektivt.

  1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/973 af 4. juli 2018 om en flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande med nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i Nordsøen og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 og (EF) nr. 1342/2008:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1576225932909&uri=CELEX:32018R0973
  2. ICES rådgivning om fiskeri i Nordsøen, Kattegat og den Engelske kanal i 2020: Advice on fishing opportunities, catch, and effort Greater North Sea ecoregion. Published 8 November 2019. http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/2019/cod.27.47d20.pdf
  3. Europa-Kommissionen har foreslået indførelse af elektronisk overvågningssystemer på hele EU’s flåde netop for at sikre korrekt overvågning og håndhævelse af Landingsforpligtelsen. Europa-Parlamentets Pech-udvalg forventes at forholde sig til Kommissionens forslag og indgå i forhandlinger med EU’s ministerråd  i løbet af det nye år.

https://our.fish/what-we-do/solutions/fully-documented-fisheries-and-remote-electronic-monitoring/

 

ICES Advice on fishing opportunities, catch, and effort, Greater North Sea Ecoregion. Cod.27.47d20. Published 29 June 2018. Available at: https://doi.org/10.17895/ices.pub.4436

Rådets forordning (EU) 2018/120 af 23. januar 2018 om fastsættelse for 2018 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande og om ændring af forordning (EU) 2017/12. Kan ses her:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32018R0120

Rådets forordning (EU) 2019/124 af 30. januar 2019 om fastsættelse for 2019 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1576225479293&uri=CELEX:02019R0124-20190701