Uitkomsten visserij onderhandeling EU-Noorwegen geen goede voorbode voor aankomende visserijquota onderhandeling in Brussel, 11-12 december.

Brussel, 6 december 2017: – Milieu organisatie ‘Our Fish’ uit ernstige zorgen bij de recent gepubliceerde uitkomsten uit de EU-Noorwegen onderhandeling over de visserijquota voor gedeelde bestanden in 2018. Niet alleen omdat het nog steeds niet gelukt is overbevissing in de Noordzee en het Skagerrak te beëindigen, maar ook omdat mogelijke illegale teruggooi (ofwel discards) van vis beloond zal worden met extra visserijquota.

Het is schandalig dat regio’s als Noordzee, Skagerrak en Kattegat net als vorig jaar nog steeds onderworpen worden aan overbevissing”, aldus Our Fish directeur Rebecca Hubbard. “De totale toegestane vangst voor kabeljauw in het Skagerrak is op 88,17% boven wetenschappelijk advies voor ‘gewenste vangst’ gesteld op 7.995 ton. Dit is inclusief een quota top-up, extra visserijquota om rekening te houden met een toename van vis dat aan land moet worden gebracht door het ingevoerde discardverbod. Deze extra quota wordt toebedeeld terwijl de EU zich ervan bewust is dat naleving van het discardverbod onvoldoende is als gevolg van gebrek aan monitoring en controle op zee. Dit kan dubbele overbevissing in de hand werken en zou niet mogen worden toegestaan.

Wijting in zowel het Kattegat als in het Skagerrak wordt opnieuw onderworpen aan overbevissing met een toegestane vangst van 510% boven het wetenschappelijk advies voor ‘gewenste vangst’ (1050 ton). De iconische kabeljauw uit de Noordzee wordt met 45% bevist boven wat wetenschappers adviseren als een ‘gewenste’ duurzame vangst, ondanks het feit dat het bestand juist herstellende is van overbevissing (43.156 ton). Voor wijting in de Noordzee werd de overbevissing ook niet gestopt, met een toegestane vangst dat 99% hoger ligt dan het wetenschappelijk advies voor ‘gewenste vangst’ (op 22.057 ton).

Our Fish vindt het verontrustend dat ondanks de geuite zorgen van Noorwegen over het gebrek aan technische maatregelen en de controle op het discardverbod door de EU – en deze oproep tot dringende actie vergroot – er in werkelijkheid weinig gedaan wordt door de EU om de situatie te verbeteren. Als gevolg van het feit dat EU-landen geen duidelijke actie ondernemen op monitoring- en handhavingsmaatregelen op zee, zoals bijvoorbeeld elektronische monitoring op afstand, zou er volgens wetenschappers 33% van de vangst illegaal kunnen worden teruggegooid, wat gelijk zou kunnen staan aan miljoenen baby Noordzeekabeljauw.

“De EU lijkt haar onderhandelingen met Noorwegen over gedeelde visbestanden in 2018 ook te hebben gebruikt om een afgezwakte vorm van het meerjarenplan voor de Noordzee uit te rollen, terwijl de trialoog onderhandeling nog loopt en vandaag zal worden voortgezet. Dit door te mikken op drastisch verlaagde doelen om een ​​einde te maken aan de overbevissing van alle soorten. (Zie 5.16.2 van de overeenkomst tussen Noorwegen en de EU – onder langetermijnvisie beheerstrategieën)”, voegt Rebecca Hubbard toe.

“Hoewel het met een aantal commerciële visbestanden in de Noordzee steeds beter gaat, is nog steeds een derde van de vissoorten waarvan wetenschappelijke data beschikbaar is overbevist. De onderhandelingen tussen de EU en Noorwegen hebben de deur geopend voor de overbevissing van kabeljauw en wijting uit de Noordzee”, zegt Our Fish Campaigner voor Nederland Frederieke Vlek. “Met name Noordzee wijting, die aankomend jaar zal vallen onder het discardverbod, zou mogelijke beperkingen kunnen leggen op de Nederlandse trawler visserij. Dat komt omdat het een zogenaamde ‘choke-species’ is, ofwel verstikkingssoort voor de voortgang van de visserij op commerciële vissoorten. Het is echter niet de visserij die moet worden gered van beperkingen, maar de vis die moet worden gered van overbevissing. Door een dergelijke hoge toegestane vangst voor deze soort in te stellen, heeft de EU bewezen dat er nog steeds meer politieke wil is voor het redden van niet-selectieve visserijen met hoge aantallen ongewilde bijvangsten, dan voor het beëindigen van discards en het starten van effectief beheer voor kwetsbare (bijvangst)soorten. “

Het gebrek aan transparantie bij de onderhandelingen tussen de EU en Noorwegen maakt gedetailleerde beoordelingen van de overeenkomst moeilijk. In 2018 moet de EU maatschappelijke organisaties dezelfde toegang bieden als de industrie en moet zij alle wetenschappelijke en sociaaleconomische gegevens die worden gebruikt om vooraf over de vangsthoeveelheden te onderhandelen, bekend maken “, besloot Hubbard.

De visserijovereenkomst tussen Noorwegen en de EU zal op de bijeenkomst van de EU-Landbouw en VisserijRaad op 11-12 december ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad en de Commissie.

Contacten
Frederieke Vlek, Campaigner Nederland, frederieke@our.fish +31 625031004
Dave Walsh, communicatieadviseur, dave@our.fish +34 691826764

Links:

Visserijverdragen tussen de EU en Noorwegen, zoals afgesloten in Bergen, 1 december 2017. Noordzee: https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2018-agreed-record-eu-norway-north-sea-12-2017.pdf

Skagerrak en Kattegat: https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2018-agreed-record-eu-norway-skagerrak-12-2017.pdf

Volg Our Fish op Twitter: @our_fish

Over Our Fish
Our Fish werkt aan de implementatie van het gemeenschappelijke visserijbeleid in de Europese lidstaten om duurzame visbestanden in Europese wateren te realiseren.

Our Fish werkt met organisaties en individuen in heel Europa om een ​​krachtige en duidelijke boodschap af te geven: overbevissing moet worden gestopt en oplossingen worden geïmplementeerd die ervoor zorgen dat de Europese wateren duurzaam worden bevist. Our Fish vraagt om handhaving van het gemeenschappelijk visserijbeleid en effectief management voor de Europese visserij.

Our Fish roept alle EU-lidstaten op om jaarlijkse duurzame vansgtlimieten vast te stellen op basis van wetenschappelijk advies en om ervoor te zorgen dat hun vissersvloten bewijzen dat ze duurzaam vissen, door monitoring en volledige documentatie van hun vangst.

http://our.fish